▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact Informaţii de interes public conform Legii 544/12.10.2001,cu modificările şi completările ulterioare


  

   În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr.71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenţa Persoanei Argeş.
  Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş s-a înfiinţat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş şi a biroului judeţean de evidenţa populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Argeş
  Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr.93/22.12.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
  Începând cu data de 25.07.2013 în baza H.C.J. nr. 115/25.07.2013, s-a schimbat din nou denumirea instituţiei din Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;   Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a compartimentelor/serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.   Activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este coordonată de secretarul judetului.
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este condusă de un director executiv, numit în funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, având calitatea de ordonator terţiar de credite, fiind ajutat în activitatea sa de doi şefi de serviciu.     Pentru detalii privind paşapoartele, permisele auto,certificatele de inmatriculare: program, acte necesare, formalităţi, etc., vă rugăm să accesaţi site-ul Instituţiei Prefectului.                PUBLICAŢIE

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş oganizează:

                                                           CONCURS

de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: - Consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional superior, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor– 1 post;

- Consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional asistent, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor – 1 post.;

    Concursul se va organiza la sediul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, din Piteşti, B-dul. Republicii nr. 60, bl. E3C, după următorul program:;

- în data de 27.03.2017, ora 10.00, proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștiințelor de operare PC ?i la ora 11.00, proba scrisă;;

- în data de 30.03.2017, ora 10.00, interviul. ;

Condiţii generale pentru înscrierea la concurs:;

- să fie îndeplinite condiţiile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; - dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată. ;

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:;

1) Consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional superior:;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;;

- cunoştinţe operare PC, nivel mediu;;

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice–minim 9 ani.;

2) Consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional asistent:;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; ;

- cunoştinţe operare PC, nivel mediu;;

- vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice–minim 1 an.;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.;

Relaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se pot obține de pe site-ul www.djeparges.ro., la sediul D.G.E.P. Argeş şi la telefon 0248210359.


Informaţii D.G.E.P. ARGEŞ

    În scopul organizării, executării legii şi a celorlalte acte normative, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidentă a persoanelor al judeţului Argeş, precum şi Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

- Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanelor;

- Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ;

- Controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;

- Asigură furnizarea registrelor şi certificatelor de stare civilă, emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

- Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal;

- Menţionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- Ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

- În cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este constituit fondul arhivistic neoperativ, format din documentele rezultate din activitatea de profil, conform prevederilor din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Odinul de Zi nr. 217/1996;

- Desemnează un reprezentant care să participe la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor de pe raza judeţului Argeş;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.


   Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, printre care şi D.G.E.P. Argeş, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile.


      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »

 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    

    Comisar-şef de poliţie
      director adj I. Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
    
      DEPABEDEP


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă
Vizitatori site:
Ultima actualizare :22.02.2017