▪ ▪ ▪ Bine  aţi   venit  pe   site-ul   Direcţiei  Generale   pentru   Evidenţa  Persoanelor   Argeş! ▪ ▪ ▪
Pagina principală Serviciul Stare Civilă Serviciul Evidenţa Persoanelor Materiale Utile Legislaţie Contact


  

   În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr.71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenţa Persoanei Argeş.
  Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş s-a înfiinţat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş şi a biroului judeţean de evidenţa populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Argeş
  Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr.93/22.12.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
  Începând cu data de 25.07.2013 în baza H.C.J. nr. 115/25.07.2013, s-a schimbat din nou denumirea instituţiei din Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş;   Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a compartimentelor/serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.   Activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este coordonată de secretarul judetului.
  Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este condusă de un director executiv, numit în funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, având calitatea de ordonator terţiar de credite, fiind ajutat în activitatea sa de doi şefi de serviciu.     Pentru detalii privind paşapoartele, permisele auto,certificatele de inmatriculare: program, acte necesare, formalităţi, etc., vă rugăm să accesaţi site-ul Instituţiei Prefectului.                PUBLICAŢIE

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ organizează:

CONCURS

     Pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, Consilier, clasa I, nivelul studiilor S, grad profesional superior, la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.
     Concursul se va organiza la sediul instituţiei, din Piteşti, b-dul Republicii, nr. 60. bl E 3C,după următorul program:
-în data de 16.11.2016, ora 10.00, proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştiinţelor de operare PC;
-în data de 16.11.2016, ora 10.30, proba scrisă
-în data de 18.11.2016, ora 13.00, interviul.

Condiţii generale pentru înscrierea la concurs:


-să fie îndeplinite condiţiile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art 49, alin.(1) din Hotărārea Guvernului Romāniei nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:


-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;
-cunoştinţe operare PC, nivel mediu;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice - minim 9 ani.
    Dosarele se depun în perioada 18.10-07.11.2016.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

;   Relaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se pot obţine de pe sit-ul: www.djeparges.ro, la sediul D.G.E.P.ARGEŞ sau la telefon:0248210359.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


Către operatorii economici interesaţi:


  Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ este interesată să achiziţioneze "Lucrări de construcţii canalizare de ape reziduale".
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Valabilitatea ofertei: pānă la data încheierii contract/notă de comandă.
CPV: 45232400-6 Lucrări de construcţii canalizare de ape reziduale.
Valoarea achiziţiei: 5.644.834 lei fără TVA.
  Faţă de cele menţionate, vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră financiară şi tehnică, în limba romānă, pānă la data de 28.10.2016, ora 12.00, la sediul D.G.E.P. Argeş, din b-dul Republicii, bl. E3c, mezanin I, Secretariat.
  Oferta va fi prezentată în plic închis, pe care se va menţiona numele procedurii. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.   Oferta tehnică va conţine abordarea cerinţelor din caietul de sarcini/specificaţii tehnice.
  Oferta financiară va conţine preţurile ferme ofertate.
  Anexăm la prezenta, copia caietului de sarcini, care conţine specificaţiile tehnice,minime şi obligatorii, pe care operatorul economic are obligaţia de a le respecta, în întocmirea ofertei.

  Persoana de contact: GHIOCEL CORNELIA, tel. 0248210359.

  În eventualitatea în care oferta dumnevoastră corespunde din punct de vedere tehnic şi financiar, procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract/notă de comandă.

Specificaţii tehnice/cerinţe minime

Lucrări de construcţii canalizare de ape reziduale

  1. Achiziţia şi montarea unei noi conducte de canalizare
-spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate, pentru introducerea noii conducte, pozarea cablurilor, podeţelor şi gurilor de scurgere executate în îmbrăcăminte carosabilă, la sediul D.G.E.P. Argeş din b/dul Republicii, bl. E3c, mezanin I;
-desfacerea placajelor de marmură
-demolarea zidurilor de cărămidă cu grosimea de 6-7 cm;
-introducerea şi montarea noii conducte de canalizare;
-desfundarea conductei secundare.
  2. Reparaţii ale suprafeţelor distruse
-repararea placajelor din plăci de marmură în suprafeţe plane la pereţi şi stālpi;
-zidirea suprafeţelor de cărămidă sparte, pentru umplerea golurilor;
-efectuarea de tencuieli interioare la suprafeţele afectate.

  Termenul pentru începerea lucrărilor este maxim 3 zile calendaristice de la primirea Notei de Comandă/semnarea Contractului.
Prestatorul este responsabil şi de curăţenia spaţiilor după efectuarea lucrărilor.
Pentru a nu exista neînţelegeri cu privire la activităţile care trebuie prestate, spaţiul poate fi analizat înainte de începerea lucrărilor sau depunerea ofertei.

Modalităţi de plată

;   Plata se va face după finalizarea prestării serviciilor, conform tarifelor ofertate, prin ordin de plată din contul D.G.E.P. Argeş, deschis la Trezoreria Piteşti, în termen de 15 zile de la data înregistrării facturii fiscale detaliate, în original, la sediul beneficiarului.
  Plata serviciilor se realizează doar pentru serviciile real prestate, în baza proceselor verbale de recepţie sau a altor documente justificative în acest sens.

Criteriul de evaluare


  Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:oferta cu preţul cel mai scăzut.


Informaţii D.G.E.P. ARGEŞ

    În scopul organizării, executării legii şi a celorlalte acte normative, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidentă a persoanelor al judeţului Argeş, precum şi Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

- Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanelor;

- Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ;

- Controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;

- Asigură furnizarea registrelor şi certificatelor de stare civilă, emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

- Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor cu caracter personal;

- Menţionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- Ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

- În cadrul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este constituit fondul arhivistic neoperativ, format din documentele rezultate din activitatea de profil, conform prevederilor din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Odinul de Zi nr. 217/1996;

- Desemnează un reprezentant care să participe la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor de pe raza judeţului Argeş;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.


   Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, printre care şi D.G.E.P. Argeş, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile.


      Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
  
  Adresa:
  Bd. Republicii, nr 60,
  Bl E3C, Piteşti

  Tel: 0248/210.359

  Fax: 0248/210.359
    
  Director executiv:
  Badea Viorel-Marian  »

 
  Program de lucru

  Luni-Joi :  8.00-16.30
  Vineri : 8.00-14.00

  Program de audienţe

    Director executiv
  Luni :  10.00-12.00
   
   Şef Serviciu Stare Civilă
  Miercuri :  9.00-11.00
  
  Şef Serviciu Evidenţa
  Persoanelor

  Joi :  9.00-11.00

  Program de audienţe
      la D.E.P.A.B.D.


    Comisar-şef de poliţie
      Baba Dumitru Florin

  Joi : 12.00-14.00 - Director

    Comisar-şef de poliţie
    Sălăjan Radu-Doru-Ioan

  Marţi : 12.00-14.00 -
     Director adjunct


    Comisar-şef de poliţie
      Berbecariu Anca

  Marti : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Evidenţa Persoanelor


    Comisar-şef de poliţie
      Sîrb Carmen-Ionela

  Luni : 12.00-14.00 -
     Şef Serviciu Coordonare
      Stare Civilă
Vizitatori site:
Ultima actualizare : 24.10.2016